DIGI East

Inteligentný priemysel
v Prešovskom kraji

O nás

Identifikácia spoločnosti

RPIC Prešov, ako nekomerčná inštitúcia, pôsobí v oblasti podpory podnikania v regióne Prešov už viac ako 25 rokov. Od svojho vzniku v marci 1993 po súčasnosť prechádzala organizácia viacerými fázami rozvoja, ktoré prispeli k diverzifikácii a vyššej kvalite poskytovaných služieb.

Právna forma

Záujmové združenie právnických osôb

Poslanie

Komplexná podpora podnikania s cieľom zvýšenia sociálno-ekonomického rozvoja regiónu východného Slovenska.

 

Služby

 • Informačné a poradenské služby
 • Vzdelávanie
 • Podpora medzinárodnej spolupráce
 • Prístup k financiám
 • Rozvoj inovácií
 • Podpora digitalizácie priemyslu
 • Projektový management
 • Prenájom kancelárskych priestorov a zasadacích miestností

O projekte

Cieľom projektu je osveta, zvýšenie povedomia a informovanosti cieľových skupín o podnikaní, inteligentnom priemysle, inováciách a digitalizácii s využitím pre podnikateľské aktivity a zmapovanie regionálneho ekosystému s cieľom nadviazanie spolupráce s kľúčovými regionálnymi hráčmi a „stakeholdermi“.

Aktivity projektu

 • Oslovenie, informovanie a stimulácia záujmu o predmetné témy formou vypracovania a distribuovania informačných materiálov a tematických neperiodických publikácií, ktoré budú slúžiť ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre zadefinované cieľové skupiny
 • Podstránka web stránky predkladateľa projektu s informáciami o inováciách, inteligentnom priemysle, digitalizácií ako jednej z priorít EÚ, o podnikaní a existujúcich podporných programoch, inštitúciách a nástrojoch pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov v kontexte Slovenska a EÚ, príkladoch úspešných podnikateľov, ktorých podnikanie je založené na inováciách, výsledkoch vedy a výskumu a má nielen slovenský, ale aj európsky či medzinárodný rozmer
 • Roadshow s cieľom zmapovanie ekosystému a nadviazania spolupráce s kľúčovými regionálnymi hráčmi, tzv. „industry champions“
 • Seminár pre regionálnych stakeholderov a zástupcov priemyslu, tzv. „industry champions“
 • Seminár pre podnikateľov v regióne Prešovského kraja
 • Prezentácia projektových aktivít a výsledkov na webstránke a cez sociálne siete
 • Tlačová správa určené pre novinárov s cieľom šíriť informácie o aktivitách a výsledkoch projektu.

Kontakt

ADRESA
RPIC Prešov, Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov

Email: management@rpicpo.sk
Tel: +421 51 7560 329


NAVRCH STRÁNKY
Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018PREDĹŽIŤ PLATNOSŤ